"Let’s just say we’re doing it for a pal in the army."
White Christmas (1954)